DOTACJE UNIJNE - ZAKUP APARATURY BADAWCZEJ DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWCYH

Opis projektu

Firma Mawi realizuje projekt : Zakup aparatury badawczej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnych urządzeń chłodniczych.

Projekt rezlizowany jest w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa II: Gospodarka wiedzy; Działanie: Badania i innowacje i przedsiębiorstwach; Poddziałanie: Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Bezpośrednie wsparcie inwestycji MŚP (średnie przedsiębiorstwa), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Firma Mawu posiada rozbudowane zaplecze techniczne do prowadzenia prac B+R, którego rozwój został w znacznej części współfinansowany środkami UE. Zmiany technologiczne zachodzące na rynku, jak
również wprowadzanie nowych regulacji produktowych, wymagają jednak od firmy uzupełnienia posiadanej
aparatury badawczej. Obszary, w których obecne wyposażenie techniczne nie jest wystarczające obejmują prace nad obiegami chłodniczymi urządzeń oraz prace w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej.

Realizowany projektu obejmuje zakup aparatury wykorzystywanej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, jakie są niezbędnym etapem opracowywania nowych urządzeń chłodniczych. Nabywana aparatura poszerzy zakres możliwych prac badawczo-rozwojowych realizowanych w laboratorium klimatycznym oraz w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej.
Wnioskodawca zamierza wykorzystać stworzone możliwości techniczne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych m.in. nad urządzeniami chłodniczymi wykorzystującymi nowy czynnik chłodniczy (propan), cieplarkami medycznymi oraz szafami medycznymi, urządzenia do hipotermii.
Efektem tych prac będzie poszerzenie oferty Wnioskodawcy o wskazane produkty, zawierające innowacyjne rozwiązania techniczne.
 

Data dodania: 2017-07-01
logowanie